หน้าหลักAbout Rutnin GimbelNews Rutnin GimbelDoctor's ScheduleFAQContact Rutnin Gimbel

หมายถึง อาการที่เกิดขึ้นกับผู้รับการรักษาส่วนใหญ่หลังทำ
เฟมโต เลสิค (Femto LASIK) ซึ่งอาการเหล่านี้จะมีอยู่ในช่วงแรกๆ เท่านั้น จากนั้นอาการจะค่อยๆดีขึ้นและในคนส่วนใหญ่อาการจะหายเป็นปกติในที่สุด ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการทำเฟมโต เลสิค (Femto LASIK) คือการเห็นแสงกระจายหรือรัศมีรอบดวงไฟในเวลากลางคืน มองเห็นไม่ชัดเจนในที่มืด ซึ่งผลข้างเคียงนี้
มักเกิดขึ้นกับคนที่มีรูม่านตาใหญ่หรือสายตาสั้นมากหรือยาวมาก ผลข้างเคียงอีกอย่างหนึ่ง คือ รู้สึกตาแห้งโดยเฉพาะผู้ที่มีตาแห้งอยู่เดิม  อย่างไรก็ตามผลข้างเคียงเหล่านี้จะค่อยๆ หมดไปหลังจากที่ดวงตาคืนสู่สภาพปกติ

เนื่องจากการสมานแผลและเนื้อเยื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผลการรักษาจึงอาจแตกต่างกันบ้าง สำหรับบางท่านอาจเหลือสายตาผิดปกติอีกเล็กน้อย

ผู้รับการรักษาส่วนใหญ่จะมองเห็นได้ชัดเจนในการทำเฟมโต เลสิค (Femto LASIK) เพียงครั้งเดียว แต่สำหรับบางท่านอาจต้องมีการทำเฟมโต เลสิค (Femto LASIK) เป็นครั้งที่ 2 เพื่อปรับแต่งและรักษาเพิ่มเติม ซึ่งก็ทำได้โดยง่ายหลังจากทำเลสิคครั้งแรกไปแล้วอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่าสายตาคงที่แล้ว โดยจักษุแพทย์ผู้ผ่าตัดจะพิจารณาว่าการทำเฟมโต เลสิค (Femto LASIK) เพิ่มเติมนั้นมีความเหมาะสมและปลอดภัยหรือไม่

หมายถึง อาการที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทำเฟมโต เลสิค (Femto LASIK) ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาหรือการผ่าตัด ถ้าจำเป็น
อย่างไรก็ตามการรักษาสายตาด้วยวิธเฟมโต เลสิค (Femto LASIK) ถือเป็นวิธีการรักษาที่มีความปลอดภัยสูง และยังไม่เคยมีรายงานว่า เฟมโต เลสิค (Femto LASIK) ทำให้ตาบอด อีกทั้งด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับสูงของศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบลส่งผลให้อาการแทรกซ้อนมีต่ำมาก


อาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้มีดังนี้

 • การติดเชื้อ (น้อยกว่า 1 ใน 5000) เป็นอาการ
  แทรกซ้อนที่พบได้น้อยมาก แต่ถ้าไม่ได้รับการ
  รักษาทันท่วงทีสามารถก่อให้เกิดความเสียหาย
  กับกระจกตาได้ ซึ่งการติดเชื้อนี้มักตรวจพบในช่วง
  สัปดาห์แรกหลังทำเฟมโต เลสิค (Femto LASIK)
  และรักษาหายได้ด้วยการใช้ยาปฎิชีวนะ
 • สายตาไม่คมชัด (น้อยกว่า 2%) ในบางครั้งหลังการ
  ผ่าตัด ผู้รับการรักษาอาจจะมองเห็นไม่ชัด เนื่องจาก
  มีฝ้าบางๆ ที่กระจกตาหรือสายตาเอียงเล็กน้อย
  ซึ่งอาการเหล่านี้ส่วนใหญ่จะค่อยๆ ดีขึ้น แต่ถ้ายัง
  ไม่หาย สามารถแก้ไขโดยการเติมเลเซอร์


 • การอักเสบ (น้อยกว่า 1%) คนไข้ส่วนใหญ่หลังจาก
  ที่ทำเฟมโต เลสิค (Femto LASIK) มักจะมีการอักเสบ
  เกิดขึ้นเสมอเพระเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสมาน
  แผล ซึ่งการอักเสบนี้จะค่อยๆ ทุเลาลงและหายไปเอง
  โดยไม่ต้องรักษา อย่างไรก็ดีในกรณีที่มีการอักเสบมาก สามารถใช้ยาหยอดตาช่วยบรรเทาอาการได้


 • อาการแทรกซ้อนอื่นๆ (น้อยกว่า 2%) นอกจากอาการที่กล่าวมาแล้ว ยังมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก ได้ เช่น กระจกตาชั้นนอกที่ถูกเปิดขึ้นและปิดกลับคืนอาจมีรอยย่น ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการเปิดกระจกตาขึ้นอีกครั้งและดึงให้ตึง โดยอาการดังกล่าวพบได้น้อยกว่า 1% นอกจากนี้ เซลล์จากชั้นนอกของกระจกตา (Epithelium) อาจงอกเลยเข้าไปในชั้นกระจกตาที่ทำ เฟมโต เลสิค (Femto LASIK) และไปรบกวนกระบวนการสมานแผล (น้อยกว่า 1%) ซึ่งอาการแทรกซ้อนเหล่านี้ แพทย์สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ โดยการใช้ยาหรือการผ่าตัดถ้าจำเป็น