A   A  A    |  
HomeAbout UsNewsDoctor's ScheduleFAQContact Us

          โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน มีทีมจักษุแพทย์ระดับวุฒิบัตรวิชาชีพ จากประเทศไทย แคนาดาและสหรัฐอเมริกา จำนวนกว่า 35 ท่าน โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกสาขาของจักษุวิทยา ให้การรักษาครอบคลุมทุกโรคตา

 • ต้อกระจก
 • ต้อหิน
 • ต้อเนื้อ
 • น้ำวุ้นและจอประสาทตา
 • กระจกตา
 • ประสาทจักษุวิทยา
 • การอักเสบภายในลูกตา
 • ศัลยกรรมตกแต่งด้านจักษุ
 • สายตาเลือนลาง
 • กุมารจักษุ
 • กล้ามเนื้อตา
 • ตาปลอม
 • ทางเดินน้ำตา
 • ภาวะสายตาผิดปกติ
 
  1  |  2  |  3   

 

คุณภาพรัตนินมาตรฐานกิมเบล