A   A  A    |  

          LASEK เป็นวิธีรักษาที่มีความปลอดภัยสูง มีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้นน้อยมาก อาทิ การติดเชื้อ (น้อยกว่า 1 ใน 5000) สายตาไม่คมชัดเนื่องจากมีฝ้าที่กระจกตา และสายตาเอียง (1-2%) ซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาหรือทำเลเซอร์ซ้ำถ้าจำเป็น