A   A  A    |  

 

        ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล มีโปรแกรมการรักษาแยกย่อยออกเป็น 5 โปรแกรม เพื่อการรักษาที่เหมาะสม
ที่สุดกับสภาพดวงตาของแต่ละบุคคล ตามค่าสายตา ความโค้ง และความหนาของกระจกตารวมทั้งขนาดของรูม่านตา เพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ให้คำปรึกษาและพิจารณาร่วมกับ
ผู้รับการรักษา

 

 1. Planoscan LASEK

เป็นวิธีการรักษาสายตาผิดปกติโดยใช้ Excimer เลเซอร์ ปรับแต่งความโค้งกระจกตาเพื่อให้แสงตกลงพอดีที่จุดรับภาพ ส่งผลให้ภาพที่มองเห็นชัดเจนโดยไม่ต้องใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์

 

 2. Platinum LASEK - Tissue Saving

เป็นวิธีการรักษารักษาที่ใช้ Excimer เลเซอร์ ปรับแต่งความโค้งกระจกตาเพื่อให้แสงตกลงพอดีที่จุดรับภาพ ด้วยโปรแกรมพิเศษที่สามารถประหยัดเนื้อกระจกตามากกว่าวิธี Planoscan LASIK ถึง 30% และคงสภาพความโค้งกระจกตาหลังผ่าตัดให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด เป็นการเพิ่มโอกาสและคุณภาพการรักษาสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้น ยาว และเอียง ที่มีกระจกตาบาง

 

 3. Platinum LASEK - Zyoptix

เหมาะสำหรับผู้ที่มีค่าความเบี่ยงเบนในการมองเห็นระดับสูง หรือมีการมองเห็นแสงแตกกระจายอยู่แล้วซึ่งเป็นความผิดปกติของสายตาทางกายภาพภายในลูกตาที่ไม่สามารถตรวจหาและแก้ไขได้ด้วยแว่นตาคอนแทคเลนส์หรือการผ่าตัดรักษาแบบทั่วไปได้ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีพิเศษ Wavefront ที่สามารถตรวจหาและแก้ไขค่าความเบี่ยงเบนในการมองเห็นดังกล่าว ด้วยคุณสมบัติที่สามารถคำนวนและสร้างรูปแบบการรักษาที่เฉพาะเจาะจงตามลักษณะกายภาพของดวงตาแต่ละดวง ทำให้การปรับแต่งความโค้งกระจกตาเป็นไปตามรูปแบบที่สร้างไว้เฉพาะบุคคล อีกทั้งยังคงสภาพความโค้งกระจกตาหลังผ่าตัดให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นในเวลากลางคืน ลดโอกาสการมองเห็นแสงกระจายหรือแสงรอบดวงไฟ ในผู้มีรูม่านตาใหญ่ พร้อมทั้งประหยัดเนื้อกระจกตาได้มากกว่าวิธี Planoscan LASIK ถึง 15%

 

 4. Platinum LASEK - Aspheric

เป็นโปรแกรมพิเศษที่ผสมผสานระหว่างโปรแกรม Tissue Saving และ โปรแกรม Zyoptix ซึ่งสามารถแก้ไขภาวะสายตาสั้น ยาว เอียง ในผู้ที่มีทั้งกระจกตาบางและมีผลการตรวจที่ชี้บ่งว่ามีโอกาสเกิดแสงกระจายหลังทำสูง ด้วยเทคโนโลยี Wavefront และโปรแกรม Aspheric ทำให้การปรับแต่งความโค้งกระจกตาเป็นไปตามรูปแบบที่สร้างไว้เฉพาะบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นในสภาพแสงต่างๆ โดยเฉพาะเวลากลางคืน ป้องกันการมองเห็นแสงกระจายหรือแสงรอบดวงไฟในผู้ที่มีรูม่านตาใหญ่และคงสภาพความโค้งกระจกตาหลังผ่าตัดที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด อีกทั้งประหยัดเนื้อกระจกตาได้มากกว่าโปรแกรม Planoscan LASIK ถึง 5-10%

 

 5. Platinum LASIK – Zyoptix Aspheric

เป็นโปรแกรมพิเศษที่รวมความพิเศษของโปรแกรม Aspheric และโปรแกรม Zyoptix ซึ่งสามารถแก้ไขภาวะสายตาสั้น ยาว เอียง ในผู้ที่มีทั้งกระจกตาบาง มีค่าความเบี่ยงเบนในการมองเห็นระดับสูง หรือมีการมองเห็นแสงแตกกระจายอยู่แล้วก่อนทำเลสิคและมีผลการตรวจที่ชี้บ่งว่ามีโอกาสเกิดแสงกระจายหรือมีค่าความเบี่ยงเบนในการมองเห็นระดับสูงหลังทำเลสิค ด้วยเทคโนโลยี Wavefront และโปรแกรม Zyoptix&Aspheric ทำให้การปรับแต่งความโค้งกระจกตาเป็นไปตามรูปแบบที่สร้างไว้เฉพาะบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นในสภาพแสงต่างๆ โดยเฉพาะเวลากลางคืน ป้องกันการมองเห็นแสงกระจายหรือแสงรอบดวงไฟในผู้ที่มีรูม่านตาใหญ่และคงสภาพความโค้งกระจกตาหลังผ่าตัดที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด อีกทั้งประหยัดเนื้อกระจกตาได้มากกว่าโปรแกรม Planoscan LASIK  5-10%

 

 

                    * save cornea tissue > standard LASIK 5-10 %
                    ** save cornea tissue > standard LASIK 15 %
                    *** save cornea tissue > standard LASIK 20 %