A   A  A    |  

 

          ในการผ่าตัดใดๆก็ตามเป็นธรรมดาที่มีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อน สำหรับการใส่เลนส์เทียม อาจมีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อน เช่น อาการแทรกซ้อนภายในดวงตา (น้อยกว่า 1%) อาการ แทรกซ้อนที่กระจกตา (น้อยกว่า1%) และอาการ
แทรกซ้อนที่จอประสาทตา (น้อยกว่า 1%)