A   A  A    |  

 

เป็นการรักษาสายตายาวสูงอายุโดยใช้วิธี    LASIK       กับตาทั้งสองข้าง เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาในที่ไกล (สั้น, ยาว, เอียง) และมีสายตายาวสูงอายุร่วมด้วย โดยการแก้ไขปัญหาสายตาในตาข้างที่ถนัด   (Dominant Eye) ให้หมดไปเพื่อให้มองไกลชัด ส่วนตาข้างที่ไม่ถนัด   (Non-Dominant Eye) ปรับให้เหลือสายตาสั้นเล็กน้อย เพื่อช่วยในการมองเห็นชัดเจนระยะใกล้

หลักการของวิธี LASIK เป็นการแก้ไขปัญหาสายตาโดยการเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาด้วย Excimer เลเซอร์ โดยใช้เครื่อง Microkeratome แยกชั้นกระจกตาเปิดออก
ก่อนที่จะใช้เลเซอร์สลายเนื้อเยื่อกระจกตาด้านในจนได้ความโค้งที่เหมาะสม แล้วปิดกระจกตาลงดังเดิมโดยไม่มีการเย็บแผล หรือฉีดยาชา กระจกตาจะสมานคืนสู่ปกติ
ได้อย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง