A   A  A    |  
<

 

 การตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดก่อนการทำ Monovision LASIK

ผู้สนใจทำ Monovision LASIK จะได้รับการตรวจสายตาและสภาพตาอย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลให้จักษุแพทย์ ใช้ในการวินิจฉัย
ความพร้อมของดวงตา และเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้รับการรักษา

การเตรียมตัวก่อนการตรวจประเมินสภาพตา
 • ท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม (Soft Contact Lens) กรุณางดใส่อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันตรวจ สำหรับท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบแข็ง (Hard Contact Lens) หรือคอนแทคเลนส์ ชนิดกึ่งนิ่ม
  กึ่งแข็ง (Gas Permeable Contact Lens) กรุณา
  งดใส่อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนวันตรวจ
 • ในวันตรวจท่านไม่ควรขับรถกลับเอง เพราะในการตรวจประเมินสภาพตา แพทย์จะขยายม่านตาซึ่งทำให้การมองเห็นมัวลงเล็กน้อยในที่ไกลหากแต่ในที่ใกล้จะมีผลกระทบค่อนข้างมาก จึงไม่เหมาะกับการ
  อ่านหนังสือและสายตาจะกลับมาเป็นปกติหลัง
  3-6 ชั่วโมง หากออกกลางแจ้งควรสวมแว่นกันแดดเพื่อกรองรังสี และลดความจ้าของแสงจะช่วยให้สบายตาขึ้น
 • การตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการตรวจประเมินสภาพตา
 • จักษุแพทย์จะวัดความหนา ความโค้งของกระจกตา และทำแผนภูมิกระจกตา เพื่อดูว่ากระจกตามีความหนาและความโค้งที่เหมาะสม กับการทำ Monovision LASIK หรือไม่
 • จากนั้นจะทำการวัดค่าความเบี่ยงเบนในการมองเห็น (Optical Aberration) ที่ทำให้เกิดสายตาผิดปกติ
 • จักษุแพทย์จะขยายม่านตาและตรวจสภาพดวงตาอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าดวงตาอยู่ในสภาพ
  ที่พร้อม และไม่มีโรคตาอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
  ทำ LASIK เช่น โรคกระจกตาโป่ง (Keratoconus), ต้อหิน ต้อกระจก และโรคเกี่ยวกับจอประสาทตา
 
 การเตรียมตัวเพื่อทำ Monovision LASIK

          การทำ Monovision LASIK ควรทำหลังจากการประเมินสภาพตาอย่างละเอียดอย่างน้อย 1 วัน ไม่เกิน 3 เดือน เนื่องจาก
ท่านต้องรับการขยายม่านตาในการตรวจประเมินสภาพตา จึงควรรอให้ม่านตาหดตัวเป็นปรกติก่อนการรักษาด้วยวิธีเลสิค
ขั้นตอนการยิงเลเซอร์ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ต่อ 1 ข้าง แต่ควรมาถึงศูนย์ฯ ก่อนเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากต้องมีการ
เตรียมตัวก่อนทำ (รวมเวลาที่ต้องอยู่ที่ศูนย์ฯ ทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งการเตรียมตัวเพื่อทำ Monovision LASIK มีดังนี้

 • ก่อนทำ Monovision LASIK งดใช้คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม (Soft Contact Lens) อย่างน้อย 7 วัน และสำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง (Hard Contact Lens) หรือคอนแทคเลนส์ชนิดกึ่งนิ่มกึ่งแข็ง
  (Gas Permeable Contact Lens) งดใช้อย่างน้อย
  3 สัปดาห์
 • งดใช้เครื่องสำอางบนใบหน้า และบริเวณรอบดวงตาทุกชนิด
 • งดฉีดสเปรย์ โคโลญจน์ และน้ำหอม เพราะจะทำให้การทำงานของแสงเลเซอร์ผิดปกติ
 • กรุณาสวมเสื้อที่มีกระดุมหน้า หรือเสื้อคอกว้างเพราะการสวมเสื้อแบบสวมศีรษะ หรือเสื้อคอกลมแบบคับๆ ขณะถอดอาจกดครูดดวงตาหลังทำการ
  ผ่าตัดได้
 • สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ
 • ควรทำความเข้าใจถึงการใช้ยา และการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดอย่างละเอียด
 • ควรมีญาติหรือเพื่อนพากลับบ้านหลังผ่าตัด

หมายเหตุ : กรณีที่ท่านนัดทำ (Monovision LASIK) เกิน 3 เดือน นับจากวันตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียด ท่านจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาซ้ำก่อนการทำ (Monovision LASIK) เพื่อให้จักษุแพทย์มั่นใจว่า ในขณะนั้นสภาพตาของท่านมีความเหมาะสมและพร้อมที่จะได้รับการทำ (Monovision LASIK) โดยปราศจากโรคใดๆ ที่อาจเพิ่งเกิดขึ้นหลังการประเมินสภาพตาครั้งแรก

 

 
 การปฏิบัติตัวหลังทำ Monovision LASIK
 • ควรปิดฝาครอบตา (eye shield) ก่อนนอนทุกครั้ง เป็นเวลา 7 วัน เพื่อป้องกันการขยี้ตาโดยบังเอิญ
  ในเวลาหลับ
 • ในช่วงสัปดาห์แรก ไม่ควรใช้สายตาต่อเนื่องกัน
  เป็นเวลานานๆ เพราะจะทำให้ระคายเคืองตามากขึ้น
 • ควรระวังไม่ให้น้ำเข้าตา และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละอองหรือควันบุหรี่ เป็นเวลา 7 วัน
 • หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อทางศีรษะ โดยเฉพาะเสื้อคอกลมที่คับๆ ประมาณ 1 สัปดาห์
 • ห้ามว่ายน้ำเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังทำ Monovision LASIK เพื่อป้องกันการติดเชื้อ สำหรับการว่ายน้ำทะเล หรือดำน้ำควรงดประมาณ 3 สัปดาห์
 • ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามประมาณ 1-2 สัปดาห์แรก ควรงดการออกกำลังกายที่กระทบกระเทือนบริเวณตา และควรระวังไม่ให้เหงื่อเข้าตา
 • ควรสวมแว่นกันแดดทุกครั้งเมื่อออกกลางแจ้ง
  อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อป้องกันแสงแดด ลม และ
  ฝุ่นละออง
 • สามารถแต่งตาโดยใช้มาสคาร่า อายไลน์เนอร์
  หรืออายแชโดว์ได้หลังจากผ่าตัด 1 สัปดาห์
 
 การตรวจติดตามผล

         จักษุแพทย์จะนัดตรวจเพื่อติดตามดูความเรียบร้อย
หลังทำ Monovision LASIK และวัดค่าสายตาของท่าน
จำนวน 6 ครั้ง คือ 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน,
6 เดือน, และ 1 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าผลการรักษาสายตา
ของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          กรณีที่ท่านอยู่ต่างประเทศ ท่านต้องมีเวลาอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 5-7 วัน สำหรับการทำ Monovision LASIK ดังนี้

วันที่ 1 : ตรวจประเมินสภาพตาก่อนทำ
             Monovision LASIK
วันที่ 2 : ทำ Monovision LASIK
วันที่ 3 : ตรวจติดตามผลหลังทำ Monovision LASIK 1 วัน
วันที่ 5-7 : ตรวจติดตามผลหลังทำ Monovision LASIK
                  1 อาทิตย์
สำหรับการตรวจติดตามผล 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน
และ 1 ปี ท่านสามารถขอรับใบรายงานทางการแพทย์
(Medical Report) เพื่อนำไปตรวจต่อกับจักษุแพทย์
ในต่างประเทศได้้