A   A  A    |  

 

  • ในการผ่าตัดใดๆก็ตามเป็นธรรมดาที่มีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อน สำหรับการใส่เลนส์เทียม อาจมีโอกาส
    เกิดอาการแทรกซ้อน เช่น อาการแทรกซ้อนภายในดวงตา (น้อยกว่า 1%) อาการแทรกซ้อนที่กระจกตา
    (น้อยกว่า1%) และอาการแทรกซ้อนที่จอประสาทตา (น้อยกว่า 1%)

  • ในบางครั้ง เมื่อเวลาผ่านไป อาจมีการเกิดฝ้าบางๆขึ้นที่ถุงหุ้มเลนส์ Posteria Capsular Opeacification : PCO
    ซึ่งหากรบกวนการมองเห็น สามารถแก้ไขได้ด้วยการยิงเลเซอร์ที่ถุงหุ้มเลนส์