A   A  A    |  

 
  • ผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ที่ต้องพึ่งแว่นตาสำหรับการมองในระยะใกล้

  • ผู้ที่เป็นต้อกระจก หรือมีอาการของต้อกระจกในระยะเริ่มแรก

  • ผู้ที่มีสายตาสั้นหรือสายตายาวในทุกระดับ

  • ไม่มีโรคตาอย่างอื่น เช่น โรคจอประสาทตาเสื่อม ต้อหิน