A   A  A    |  

ในการผ่าตัดใดๆก็ตามมีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนได้  สำหรับการใส่เลนส์เสริม อาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ คือ อาการแทรกซ้อนภายในดวงตา (น้อยกว่า 1%) อาการแทรกซ้อนที่กระจกตา (น้อยกว่า 1%) และอาการแทรกซ้อน
ที่จอประสาทตา (น้อยกว่า 1%) ในบางรายที่ม่านตาขยายใหญ่กว่าปกติอาจมองเห็นแสงกระจายหรือรัศมีรอบดวงไฟ
ในเวลากลางคืน (5-8%)