A   A  A    |  

 

  การตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดก่อนการใส่เลนส์เสริม

 • ท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม (Soft Contact Lens) กรุณางดใส่อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันตรวจ สำหรับท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบแข็ง (Hard Contact Lens) หรือคอนแทคเลนส์ ชนิดกึ่งนิ่ม
  กึ่งแข็ง (Gas Permeable Contact Lens) กรุณา
  งดใส่อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนวันตรวจ

 • ในวันตรวจท่านไม่ควรขับรถกลับเอง เพราะในการตรวจประเมินสภาพตา แพทย์จะขยายม่านตา
  ซึ่งทำให้การปรับโฟกัสภาพทำได้ลำบาก
  ทั้งระยะไกลและใกล้และไม่เหมาะกับ
  การอ่านหนังสือ การมองเห็นจะกลับคืนสู่ปกติ
  ประมาณ 3-6 ชั่วโมง หากออกกลางแจ้งควรสวม
  แว่นกันแดดเพื่อกรองรังสีและลดความจ้าของแสงช่วยให้สบายตาขึ้น
 • การตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
 
  ขั้นตอนการตรวจประเมินสภาพตา
 • จักษุแพทย์จะตรวจวัดค่าสายตา และตรวจกระจกตาเพื่อวัดความหนา ความโค้ง และทำแผนภูมิกระจกตา รวมทั้งประเมินปริมาณเนื้อเยื่อกระจกตาด้านใน (Cell Count) และขนาดของช่องด้านหน้าลูกตา (Anterior Chamber) ว่าเหมาะสมกับการใส่เลนส์เสริมหรือไม่
 • จักษุแพทย์จะขยายม่านตาและตรวจสภาพดวงตาอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าดวงตาอยู่ในสภาพ
 • ที่แข็งแรง ไม่มีโรคตาที่เป็นอุปสรรคต่อการใส่
  เลนส์เสริม เช่น ต้อหิน ต้อกระจก และโรคเกี่ยวกับจอประสาทตา
 • เมื่อจักษุแพทย์วินิจฉัยว่าท่านมีสภาพตาเหมาะสมกับการใส่เลนส์เสริมแล้วจักษุแพทย์จะเลือกชนิดของเลนส์เสริมที่เหมาะสมที่สุดให้กับท่าน และสั่งทำเลนส์ที่มีค่าสายตาตรงกับท่าน โดยท่านจะต้องวางค่ามัดจำเลนส์ในขั้นตอนนี้
 
  การเตรียมตัวในวันผ่าตัดใส่เลนส์เสริม
 1. งดใช้เครื่องสำอางรอบดวงตา เช่น มาสคาร่า
  อายไลเนอร์ ฯลฯ
 2. ควรสวมเสื้อกระดุมหน้า หรือเสื้อผ้าหลวมๆ
  ที่นอนสบาย ไม่ควรใส่เสื้อผ้าสวมศีรษะ หรือ
  เสื้อคอกลมแบบคับๆ ขณะถอดอาจกดครูด
  ดวงตาหลังการทำผ่าตัดได้
 3. รับประทานอาหารได้ตามปกติ
 4. ควรทำความเข้าใจถึงการใช้ยา และการปฏิบัติตัว
  หลังการผ่าตัดอย่างละเอียด
 5. ควรมีญาติหรือเพื่อนพากลับหลังผ่าตัด

 1. งดยาละลายลิ่มเลือด (ล่วงหน้าก่อนผ่าตัด
 2. งดใช้เครื่องสำอางบริเวณใบหน้า งดใช้น้ำมัน
  ใส่ผม งดใช้สเปรย์ฉีดผม งดทาเล็บมือเล็บเท้า
 3. งดสวมเครื่องประดับมาโรงพยาบาล
 
  การปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม
 1. อาบน้ำ / สระผม ก่อนมารับการรักษา เพราะหลังจากผ่าตัด 14 วัน (2สัปดาห์) ห้ามน้ำเข้าตา (กรณีสระผมแนะนำให้นอนสระที่ร้านทำผม)
 2. ในระยะเวลา 2 อาทิตย์แรก ไม่แนะนำให้
  ใช้สายตามาก เนื่องจากต้องใช้เวลาในการ
  ปรับสภาพกล้ามเนื้อตา
 1. ห้ามว่ายน้ำในสระว่ายน้ำเป็นเวลา 2 สัปดาห์
  งดดำน้ำประมาณ 3 สัปดาห์หลังการผ่าตัด
 2. สวมเสื้อผ้าที่มีกระดุมด้านหน้า เพื่อความสะดวกสำหรับการเปลี่ยนชุดของท่าน

 
  การตรวจติดตามผล

จักษุแพทย์จะนัดตรวจเพื่อติดตามดูความเรียบร้อย
หลังใส่เลนส์เสริม และวัดผลสายตาเพื่อให้มั่นใจว่า
ผลการรักษาสายตาของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จักษุแพทย์จะนัดตรวจหลังผ่าตัด 1 วัน, 1 สัปดาห์,

1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, และ 1 ปี ระยะเวลาตรวจติดตามผลหลังผ่าตัดอาจมีความแตกต่างกันในผู้รับ
การรักษาแต่ละท่านตามการพิจารณาของแพทย์


 

จักษุแพทย์จะนัดตรวจเพื่อติดตามดูความเรียบร้อยหลังใส่เลนส์เสริม และวัดผลสายตาเพื่อให้มั่นใจว่าผลการรักษาสายตาของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทิภาพ จักษุแพทย์จะนัดตรวจหลังผ่าตัด 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, และ 1 ปี ระยะเวลาตรวจติดตามผลหลังผ่าตัดอาจมีความแตกต่างกันในผู้รับการรักษาแต่ละท่านตามการพิจารณาของแพทย์

กรณีที่ท่านอยู่ต่างประเทศ ท่านต้องมีเวลาอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 3 วัน สำหรับการใส่เลนส์เสริม ดังนี้

วันที่ 1 : ตรวจประเมินสภาพตาก่อนใส่เลนส์เสริม
วันที่ 2 : ทำใส่เลนส์เสริม
วันที่ 3 : ตรวจติดตามผลหลังทำใส่เลนส์เสริม 1 วัน

สำหรับการตรวจติดตามผล 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, และ 1 ปี ท่านสามารถขอใบรายงานทางการแพทย์ (Medical Report) เพื่อนำไปตรวจต่อกับจักษุแพทย์ยังประเทศของท่านได้