A   A  A    |           PRK (Photorefractive Keratectomy) เป็นวิธีพื้นฐานและง่ายที่สุดในการรักษาปัญหาสายตาผิดปกติด้วย Excimer เลเซอร์ โดยการลอกผิวกระจกตาชั้นนอกสุด (Epithelium) ออกไปก่อนที่จะใช้เลเซอร์ปรับแต่งเนื้อเยื่อกระจกตาด้านนอกให้ได้ความโค้งที่ต้องการ เพื่อการมองเห็นภาพที่ชัดเจน เป็นวิธีการรักษาสายตาอย่างถาวร
เช่นเดียวกับวิธีเลสิค (LASIK) เพียงแต่ไม่มีการแยกชั้น
กระจกตาเปิดออกก่อนเลเซอร์

PRK เป็นวิธีรักษาสายตาที่ปลอดภัยและได้รับความนิยมมาก่อนวิธีเลสิค (LASIK) แต่เนื่องจากใช้เวลานานกว่าในการสมานแผล มีความระคายเคืองตาหลังทำมากกว่า และต้องมาพบแพทย์เพื่อติดตามดูอาการหลังทำบ่อยกว่า
วิธีเลสิค (LASIK) จึงทำให้ไม่ได้รับความนิยมเท่าวิธีเลสิค (LASIK) อย่างไรก็ตามวิธี PRK มีข้อดี คือ ไม่มีความเสี่ยงอันเกิดจากการแยกชั้นกระจกตาซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค (LASIK) และยังคงความแข็งแรงของกระจกตาเหมือนเดิม พบภาวะตาแห้งหลังทำน้อย
อีกทั้งยังเหมาะสมกับผู้ที่มีความจำเป็นทางวิชาชีพ
บางอาชีพ เช่น  นักบิน เป็นต้น

PRK เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่เหมาะสมกับวิธีเลสิค (LASIK) เนื่องจากมีัปัญหาทางกายภาพของดวงตาอาทิ   กระจกตาบาง
กระจกตาอ่อนแอถลอกง่าย อาการตาแห้งกว่าปกติ ความโค้งกระจกตาไม่เหมาะสมสำหรับการแยกชั้นกระจกตา ผู้ที่มีประวัติเป็น
โรคต้อหิน ซึ่งบางรายได้รับการพิจารณาจากแพทย์เฉพาะทางโรคต้อหินแล้วว่าสามารถรับการรักษาสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์ได้
หรือ มีความจำเป็นทางวิชาชีพ