A   A  A    |  

  • เป็นวิธีรักษาที่คงความแข็งแรงและสมบูรณ์ของกระจกตาเหมือนเดิม

  • ไม่มีรอยแยกของชั้นกระจกตา ช่วยเพิ่มโอกาสในอาชีพการงาน

  • ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน อีกทั้งยังเป็นทางเลือกที่ได้มาตรฐานให้แก่บางบุคคลที่สภาพตาไม่เหมาะสำหรับการทำเลสิค (LASIK)
  • เป็นการรักษาสายตาแบบถาวร

  • ไม่ต้องฉีดยาชา เพียงแต่หยอดยาชา และไม่มีการ
    เย็บแผล

  • พบปัญหาตาแห้งหลังทำน้อยกว่าวิธีเลสิค (LASIK)