A   A  A    |  

  • Diagnostic Workstation : เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจประเมินและวินิจฉัยสภาพสายตา เพื่อหาความผิดปกติของสายตาอย่างละเอียด ประกอบด้วย- Orbscan IIz : เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจวินิจฉัยกระจกตาอย่างละเอียด เพื่อวัดและแสดงผลลักษณะของผิวกระจกตาด้านหน้าและด้านหลังรวมทั้งความหนาในแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้จักษุแพทย์นำมาวินิจฉัยและวางแผนในการรักษารวมทั้งประเมินผลการรักษา- Zywave II Aberrometer : เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าความเบี่ยงเบนในการมองเห็น (Optical Aberration) ที่ทำให้เกิดสายตาผิดปกติทั้งหมด ประกอบด้วย
      : ความเบี่ยงเบนในการมองเห็นระดับต่ำ (Lower Order Aberration) คือ ค่าสายตาสั้น ยาว และเอียงที่วัดได้ตามปกติ
      : ความเบี่ยงเบนในการมองเห็นระดับสูง (Higher Order Aberration) เป็นความผิดปกติของสายตาในระดับที่ละเอียดยิ่งขึ้น ที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยเครื่องวัดสายตาทั่วไป ต้องใช้เทคโนโลยี Wavefront แสดงผลออกมา

  • Treatment Calculator : เป็นโปรแกรมคำนวณรูปแบบการยิงเลเซอร์เฉพาะของเครื่อง Technolas 217P โดยนำข้อมูลจาก Orbscan IIz และ Zywave II Aberrometer มาใช้ร่วมกัน เพื่อสร้างรูปแบบการรักษาเฉพาะตามลักษณะของดวงตาแต่ละดวงเพื่อให้การมองเห็นมีประสิทธิภาพสูงสุด

  • Technolas 217P : เป็นเครื่อง Excimer เลเซอร์ ที่ใช้ระบบ Flying Spot เป็นการยิงแบบจุดขนาด 2 มม. และขนาด 1 มม. ซึ่งเป็นลำแสงขนาดเล็ก ทำให้เสียเนื้อเยื้อกระจกตาน้อยและกระจกตาเรียบขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบสแกนลายม่านตาและระบบติดตามความเคลื่อนไหวตา 6 มิติ ที่ไม่เพียงแต่ทำให้ข้อมูลของผู้รับการรักษามีความเที่ยงตรงสูงสุด แต่ยังเพิ่มความละเอียดแม่นยำในการทำ LASIK รวมถึงมีอัตราการยิงเลเซอร์ ที่รวดเร็วขึ้นเป็น 2 เท่าของ Zyoptix เดิม ทั้งหมดนี้ทำให้การรักษามีความปลอดภัยและแม่นยำยิ่งขึ้น