A   A  A    |  

คุณภาพการมองเห็น

  • ผู้ที่ได้รับการรักษา 97% มีคุณภาพการมองเห็นดีขึ้นอย่างยิ่ง
  • ผู้ที่ได้รับการรักษา 98.2% บอกว่าจะกลับมารับการรักษาอีก
               

เทคโนโลยี Zyoptix 100 ได้รับการพัฒนาจากข้อมูลการรักษากว่า 100,000 ดวงตาของเทคโนโลยี Zyoptix ให้มีประสิทธิภาพการรักษาด้านเลสิคสูงขึ้นกว่าเทคโนโลยี Zyoptix เดิม โดยใช้เทคโนโลยี Wavefront ในการตรวจหาค่าความเบี่ยงเบนในการมองเห็นในระดับที่แว่นตา, คอนแทคเลนส์และการผ่าตัดรักษาแบบเดิมๆ ไม่สามารถตรวจวัดและรักษาได้ รวมทั้งการคำนวณเพื่อสร้างรูปแบบการรักษาที่เฉพาะเจาะจงตามลักษณะเฉพาะของดวงตาแต่ละดวงเพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เทคโนโลยี Zyoptix 100 เทคโนโลยีแรกของโลกที่มีระบบแสกนลายม่านตาและระบบติดตามความเคลื่อนไหวตา 3 มิติซึ่งได้พัฒนาจากข้อมูลการรักษากว่า 100,000 ดวงตาทั่วโลกของเทคโนโลยี Zyoptix ที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (US.FDA.)

1  |  2  |  3  |  4  |  5