A   A  A    |  

ประสิทธิภาพการรักษาของ Zyoptix 100

1) เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาเพิ่มความปลอดภัยและแม่นยำยิ่งขึ้น
2) เพิ่มคุณภาพการมองเห็นด้วยตาเปล่าให้คมชัดยิ่งขึ้น
3) เพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นในเวลากลางคืน ลดโอกาสการมองเห็นแสงกระจายหรือแสงรอบดวงไฟ
4) เพิ่มโอกาสในการรักษาให้กับคนที่มีสายตาผิดปกติมาก เช่นคนที่มีรูม่านตาใหญ่ กระจกตาบางหรือสายตาเอียงมกๆ
5) มีประสิทธิภาพในการรักษาสายตาสั้นถึงระดับ 1200 และสายตาเอียงระดับ 600

 

 
1  |  2  |  3  |  4  |  5