A   A  A    |  

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาจากโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ที่มากด้วยประสบการณ์การรักษาสายตาด้วยเลเซอร์มากกว่า 16 ปี

มาตรฐานการรักษาระดับสากลจาก Gimbel Eye Centre
ใช้มาตรฐารการรักษาระดับสูงจาก Gimbel Eye Centre ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นสถาบันดวงตาระดับโลก ที่เชี่ยวชาญด้านเลสิค (LASIK) และมีฐานข้อมูลการรักษามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยทางศูนย์ฯ มีการปรึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ระหว่างกัน พร้อมทั้งมีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ

เทคโนโลยีคุณภาพ
เลือกใช้เฉพาะเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยแล้วจาก U.S.FDA เพื่อคุณภาพการรักษาที่ดีที่สุด เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีสแกนลายม่านตาและระบบติดตามความเคลื่อนไหวตา 3 มิติ เพื่อการทำเลสิคที่มีความปลอดภัยและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ครบทุกทางเลือกในการรักษาสายตา
มีครบทุกทางเลือกในการรักษาสายตาที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของดวงตาแต่ละดวง เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด ได้แก่วิธี LASIK, PRK, LASEK, เลนส์เสริม, เลนส์แก้วตาเทียม และทุกวิธีการรักษาสายตายาวสูงอายุ

ทีมจักษุแพทย์ครบทุกสาขาโรคตาให้การรองรับ
มีทีมจักษุแพทย์ครบทุกสาขาโรคตาของโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ให้การรองรับหากต้องมีการวินิจฉัยหรือรักษาเพิ่มเติมโดยแพทย์เฉพาะทางจะร่วมปรึกษาและพิจารณากับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาสายตาผิดปกติ เพื่อการรักษาที่ปลอดภัยและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้รับการรักษา

ริเริ่มรุดหน้าพัฒนาด้านการรักษาสายตา
ตลอด 16 ปีที่ผ่านมา ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล ได้สั่งสมประสบการณ์ที่สำคัญในการพัฒนาการรักษาสายตาในประเทศไทย รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มนำวิธีการรักษาสายตาและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้

บริการใส่ใจในทุกขั้นตอน
บริการคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 พร้อมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน

คุณภาพรัตนินมาตรฐานกิมเบล